Suwnice pomostowe

Suwnica pomostowa, to urządzenie przeznaczone do transportu pionowego i poziomego ładunków w ograniczonej przestrzeni, zwykle na niewielkie odległości od kilku do kilkudziesięciu metrów. Cechą suwnic pomostowych jest to, że poruszają się ponad poziomem, na którym pracują ludzie. Nazwę suwnice pomostowe zyskały dzięki charakterystycznej budowie konstrukcji nośnej, którą stanowi pomost, czyli główna belka nośna lub dwie belki w przypadku suwnic dwudźwigarowych, zwany dźwigarem, który wsparty jest na dwóch czołownicach wyposażonych w mechanizm jazdy. Firma JN Projekt jako producent suwnic pomostowych stosuje kilka rozwiązań w zakresie połączeń dźwigara nośnego z czołownicami w zależności od dostępnej przestrzeni dla pracy suwnicy, koniecznej wysokości podnoszenia przy ograniczonej wysokości pomieszczenia oraz wyposażenia dodatkowego planowanego do zabudowy na suwnicy.
Suwnice pomostowe posiadają zazwyczaj napęd jazdy mostu suwnicy, czyli napęd, który umożliwia przemieszczanie suwnicy wzdłuż torów jezdnych zainstalowanych w hali oraz wciągnik lub wciągarkę, która posiada własny napęd pozwalający na przemieszczanie się wciągnika po moście suwnicy w kierunku poprzecznym do torowiska suwnicy. Wciągnik lub wciągarka wyposażone są natomiast w mechanizm podnoszenia, który z reguły zakończony jest hakiem nośnym z zabezpieczeniem służącym do podczepiania transportowanych ładunków.

Eksploatacja suwnic wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, czyli uprawnień do obsługi suwnic. Uprawnienia takie można uzyskać po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed komisją w Urzędzie Dozoru Technicznego. Egzamin taki składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej osoba egzaminowana musi wykazać się znajomością aktualnych przepisów, zasad BHP, obsługi suwnic, zagrożeń związanych z przemieszczaniem ciężarów za pomocą suwnic, budowy suwnic oraz sposobem postępowania w przypadku awarii i wypadków. W części praktycznej weryfikacji podlegają praktyczne umiejętności obsługi suwnic, znajomości procedury rozpoczęcia pracy z użyciem suwnicy jak i postępowaniu po zakończeniu pracy suwnicą. Część praktyczna egzaminu z obsługi suwnic wymaga pracy na urządzeniu udostępnionym przez producenta suwnic lub eksploatującego urządzenie. Zgodnie z aktualnymi przepisami kandydat na operatora suwnicy musi mieć ukończone 18 lat i posiadać aktualne badania wykonane przez lekarza medycyny pracy.
Wszystkie suwnice pomostowe wymagają pisemnego zgłoszenia urządzenia w celu objęcia ich dozorem technicznym skierowanego do właściwego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego przed rozpoczęciem użytkowania. Wniosek taki powinien zawierać dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej w języku polskim. Zakres dokumentacji opisany jest w odpowiednich rozporządzeniach.

Inspektor dozoru technicznego po zweryfikowaniu przekazanej dokumentacji umawia się ze zgłaszającym na termin i miejsce przeprowadzenia badań technicznych oraz podaje wymagania co do sposobu przygotowania urządzenia do inspekcji. Pozytywny wynik badania suwnic pomostowych potwierdzany jest protokołem z badań, który wraz z decyzją zezwalającą na eksploatację wystawia inspektor UDT. Następnie użytkownik otrzymuje od inspektora książkę rewizji dźwignicy a urządzenie zostaje zarejestrowane w ewidencji UDT.

Producent suwnic pomostowych powinien wyposażyć urządzenie w instrukcję obsługi, która musi zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres producenta suwnic pomostowych,
  • rok produkcji,
  • masę urządzenia gotowego do pracy,
  • numer fabryczny,
  • informacje o montażu i demontażu,
  • informacje dotyczące bezpiecznej obsługi, eksploatacji i konserwacji zgodnej z wymaganiami producenta, przeznaczeniem i stosownymi przepisami,
  • informacje o niedopuszczalnych sposobach użytkowania urządzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *